{
  "blockOptions": {
    "method": {
      "args": {
        "name": "name",
        "type": "type",
        "value": "value",
        "valueType": "valueType",
        "metadata": "metadata"
      },
      "name": "setVariable"
    }
  },
  "blockType": "then",
  "fields": [
    {
      "name": "name",
      "type": "string",
      "value": "expression.name"
    },
    {
      "name": "type",
      "type": "string",
      "value": "value"
    },
    {
      "name": "value",
      "type": "<valueType>",
      "value": <value of a variable to set here>
    },
    {
      "name": "valueType",
      "type": "string",
      "value": "<one of valueTypeEnum>"
    },
    {
      "name": "metadata",
      "type": "<type of metadata>",
      "value": <metadata value>
    }
  ]
}