• params: hndl (int).
  • return: binary data (string)